znajdź nas na facebook'u
gru 10, 2016

KOLĘDA  Z  GALERIĄ  U  JADŹKI

PIĄTEK  16  GRUDNIA 2016 r.  GODZ. 1700

Podwórze  Galerii  u  Jadźki

  • WIELKI  KONCERT  ARTYSTÓW  ZIELONOGÓRSKICH I WSPÓLNE  ŚPIEWANIE
  • ZBIÓRKA KARMY  DLA  ZWIERZĄT  W  SCHRONISKU
  • OD  1400  DO  1600  BUDUJEMY  BUDY  DLA  MIEJSKICH  KOTÓW

Wielka  impreza  połączy  tradycję  świąteczną,  dobroczynną  ze  wspólną  zabawą. Będziemy  robić  łańcuchy  na  choinkę.  Zapłonie  ognisko.  Poczęstunek  w  postaci  pierników  i  gorącej  świątecznej  herbaty. Zaśpiewamy  razem  kolędy i pastorałki,  których  teksty  wyświetlimy  na  telebimie.  A wszystko  to  w  niezwykłej  atmosferze  świątecznie  oświetlonego  podwórza.

Udział  wezmą m.in. Zespół  Drewno,  Natasza  Smirnowa  i Studio A,  Zbigniew  Adamczak,  Marek  Jachimowicz,  Jadwiga  Macewicz,  Tadeusz  Weese,  Igor  Łojko,  Marek Wesołowski,  Waldemar  Rzepka,  Marek  Kieloch,  Zenon  Chodorowski,  Mirosław  Bombik,  Grupa Śpiewacza  Lubuskiego  Zespołu  Pieśni  i  Tańca, Katarzyna Sobieszek.

Serdecznie  zapraszamy  mieszkańców  naszego  miasta  wraz  z  rodzinami.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kulturalne GALERIA, Galeria u Jadźki, PGNiG, Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt, LUG, GRONO, Urząd Marszałkowski, Hotel Śródmiejski.

archiwum

statut

Statut
Stowarzyszenia Kulturalnego GALERIA
w Zielonej Górze
(tekst jednolity, ze zm.)

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§  1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kulturalne GALERIA.

§ 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. Zielona Góra.

§ 3. terenem działania Stowarzyszenia  jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§  4. Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§  5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 79 poz. 885 z późn. zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz statutu.

§  6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§  7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

 

§  8. Celem Stowarzyszenia jest:

- promowanie kultury i sztuki,

- chrona dóbr kultury i tradycji,

- upowszechnianie, promocja i popularyzacja lokalnej twórczości i twórców,

- organizacja i wspieranie amatorskiej działalności artystycznej,

- integracja środowisk twórczych,

- aktywizacja kulturalna mieszkańców Zielonej Góry, w tym środowisk marginalizowanych lub wykluczonych społecznie,

- tworzenie podstaw transmisji międzypokoleniowej,

- wymiana kulturalna o charakterze transgranicznym.

§  9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie niekomercyjnych przedsięwzięć kulturalnych o charakterze muzycznym, teatralnym, plastycznym, literackim w formie cyklicznych przeglądów, festiwali oraz pojedynczych wydarzeń kulturalnych takich, koncerty, wystawy i wernisaże,

- działalność wydawniczą, w tym wydawanie niekomercyjnych i niskonakładowych katalogów i informatorów związanych tematem lub osobą z Zieloną Górą,

- podejmowanie    inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców Zielone Góry,

- działalność charytatywną.

§  10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział III
Członkowie- prawa i obowiązki.

 

§  11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.

§  12. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§  13. Członkiem zwyczajnym staje się każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i pisemną rekomendację innego członka stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§  14. Członkiem wspierającym  Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansowa lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§  15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§  16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§  17. Członkowie zwyczajni mają prawo:

- biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,

- korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

- udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

- zgłaszania wniosków  co do działalności Stowarzyszenia.

§  18. członkowie zwyczajni mają obowiązek:

- brania udziału w działalności Stowarzyszenia, przestrzegania statutu Stowarzyszenia,

- regularnego opłacania składek członkowskich.

§  19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa  równe  członkom zwyczajnym.

§  20. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§  21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§  22. Utrata członkostwa następuje na skutek:

            a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

c) utraty praw publicznych,

d) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

- łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres co najmniej pół roku,

- nie płacenia składek członkowskich przez okres roku.

§  23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

 

§  24. Władzami Stowarzyszenia są:

            a) Walne Zebranie Członków,

            b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§  25. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§  26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§  27. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział członkowie zwyczajni- z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście- z głosem doradczym.

§  28. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane jeden raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia o terminie i miejscu obrad członków Stowarzyszenia na 7 dni przed terminem zebrania, uzyskując pisemne potwierdzenie zawiadomienia

§  29. Walne Zebranie nadzwyczajne może być zwołane w każdym czasie przez zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§  30. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

- określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

- uchwalanie zmian statutu,

- wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,

- udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji rewizyjnej,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu i Komisji Rewizyjnej,

- uchwalanie budżetu,

- uchwalanie wysokości składek członkowskich,

- podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

- rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu,

- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§  31. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i powołany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia. Spośród swoich członków wyłania Prezesa.

§..32. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

§  33. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zwołuje je Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

§  34. Do kompetencji Zarządu należą:

- realizacja celów Stowarzyszenia,

- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

- sporządzanie planów pracy i budżetu,

- sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

- podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

- zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

- przyjmowanie i wykluczanie członków,

- podejmowanie uchwał na wniosek członka Stowarzyszenia w sprawie zwolnienia z obowiązku uiszczania składki członkowskiej członków Stowarzyszenia z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

§  35. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób o powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Ze swojego grona wyłania przewodniczącego.

§  36. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrolowanie działalności zarządu,

- składanie wniosków z kontroli na walnym zebraniu członków,

- wystąpienie z wnioskiem zwołania walnego zebrania lub posiedzenia zarządu,

- składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

- składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu członków.

§  37. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Z 2001 r., Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

§  38. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu następuje w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu,  z tym zastrzeżeniem, że w sposób opisany wyżej można powołać nie więcej niż połowę aktualnego składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze.

 

§  39. Majątek Stowarzyszenia tworzy się:

- ze składek członkowskich,

- darowizn, spadków i zapisów,

- dotacji i ofiarności publicznej.

§  40. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

§  41. Do reprezentacji w sprawach majątkowych stosuje się §  31 statutu.

§  42. Zabrania się:

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym

pożyciu albo w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu  przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

- przekazywania ich majątku  na rzecz ich członków, członków organów  lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 -  wykorzystywania majątku  na rzecz  członków, członków organów  lub pracowników oraz ich osób bliskich  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze  celu statutowego,

- zakupu towarów lub usług  od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby na zasadach innych niż

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
 

§  43.1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku braku quorum zarząd Stowarzyszenia może zwołać następne Walne Zebranie Członków, podczas którego uchwały podejmuje się większością 2/3 głosów członków obecnych na tym zebraniu.

§  44. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku.